Przejdź do treści

Regulamin Newslettera


§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez stronę internetową Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, instytucję mającą swoją siedzibę w Bielsku-Białej, przy ulicy Słowackiego 27.

§ 2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty programowej, pojawiającej się na portalu, a także specjalnie przygotowanych zniżek i promocji dedykowanych dla subskrybentów Newslettera.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej.


§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie https://www.bck.bielsko.pl/ w części dotyczącej Newslettera, poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na podany adres e-mail wyśle e-mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym e-mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
   

§ 5

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.).
 

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z  Usługi  Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mailowy marketing@bck.bielsko.pl.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy: marketing@bck.bielsko.pl, lub osobiście do protokołu w siedzibie głównej Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 3. Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie - w szczególności w korespondencji z Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej  lub w formularzu rejestracyjnym - treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego dalej „RODO”, informujemy o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 27, e-mail: bck@bck.bielsko.pl, tel. 338281640
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: adres e-mail iod@bck.bielsko.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter,  w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia, m.in. operatorzy płatności, dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do otrzymania Newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych usług.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.
 10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 listopada 2022 roku

 
  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner