Przejdź do treści
INFORMACJE O FINANSOWANIU ROZBUDOWY BIELSKIEGO CENTRUM KULTURY im. Marii Koterbskiej

Projekt rozbudowy BCK

Kilka lat temu zrodził się pomysł kompleksowej modernizacji Domu Muzyki.
Trwające przez dwa lata, realizowane bez opóźnień prace, właśnie dobiegły końca.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa obu budynków, składających się na infrastrukturę Bielskiego Centrum Kultury – Domu Kultury i Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Cechą charakterystyczną podejmowanej przebudowy jest fakt, iż została ona przeprowadzona poprzez ingerencję w wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny wymienionych budynków oraz wymianę wybranych, kwalifikujących się do tego przegród – wewnętrznych i zewnętrznych, z zachowaniem dotychczasowego wyglądu zewnętrznego i walorów tych obiektów, związanych z ich zabytkowym charakterem.

Projekt „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest przebudowa obu budynków, składających się na infrastrukturę Bielskiego Centrum Kultury – Domu Kultury   i Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Cechą charakterystyczną podejmowanej przebudowy jest fakt, iż została ona przeprowadzona poprzez ingerencję  w wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny wymienionych budynków oraz wymianę wybranych, kwalifikujących się do tego przegród – wewnętrznych  i zewnętrznych, z zachowaniem dotychczasowego wyglądu zewnętrznego i walorów tych obiektów, związanych z ich zabytkowym charakterem. Przebudowa została, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz sztuką w dziedzinie budownictwa   i inżynierii lądowej uzupełniona o niezbędne elementy dodatkowe, związane z instalacjami, dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także renowacją elementów, które z obiektywnych przyczyn zostały zdegradowane w trakcie prowadzonych robót konstrukcyjnych (np. wybrane fragmenty elewacji, tynki, etc.).

Zasadniczo zakres przedsięwzięcia obejmował:

W przypadku Domu Kultury w Bielsku-Białej:

 • Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych, umożliwiających uzyskanie w miejsce dotychczasowych dwóch kondygnacji naziemnych trzy pełnowartościowe poziomy,
 • Budowę nowej, zewnętrznej klatki schodowej, zapewniającej komunikacyjną dostępność wszystkich kondygnacji przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z jej pokryciem,
 • Wykonanie nowego wewnętrznego podziału funkcjonalno-przestrzennego przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu,
 • Przeprowadzenie w przebudowanym obiekcie robót wykończeniowych oraz wyposażenie go w specjalistyczne wyposażenie, umożliwiające przeniesienie do niego zespołów Bielskiego Centrum Kultury.

W przypadku Domu Muzyki w Bielsku-Białej:

 • Wykonanie nowej konstrukcji balkonu w obrębie widowni, mieszczącego zespół dodatkowych miejsc siedzących dla uczestników organizowanych w tym obiekcie wydarzeń artystycznych, wraz z jego wykończeniem,
 • Wykonanie schodów, zapewniających dostęp na wybudowany balkon z poziomu piętra istniejącego foyer,
 • Wymianę przeszklonej zachodniej elewacji foyer, wraz z montażem nowych elementów stolarki o podwyższonych parametrach w zakresie jej efektywności energetycznej,
 • Gruntowną przebudowę sceny Domu Muzyki wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny, innowacyjny sprzęt i urządzenia, służące obsłudze wydarzeń artystycznych,
 • Instalację w obrębie północnej elewacji budynku dźwigu dla osób niepełnosprawnych z panoramiczną kabiną, poruszającą się
 • w przeszklonym szybie, zapewniającego sprawną i efektywną komunikację pomiędzy parterem, a piętrem obiektu,
 • Przeprowadzenie prac renowacyjnych i restauracyjnych wewnątrz Domu Muzyki – zarówno w obrębie sali widowiskowej, jak również foyer, obejmujących m.in. odnowienie ścian, montaż nowych sufitów podwieszanych, balustrad, poręczy i pochwytów,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu.

 

Ogół celów przedmiotowego projektu jest skoncentrowany w obszarze kultury. Głównym i nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zachowanie, kultywowanie oraz promocja kultury wysokiej, w tym przede wszystkim europejskiej spuścizny i dziedzictwa kulturowego.

Realizacja wskazanego celu nadrzędnego możliwa będzie poprzez osiągnięcie celu operacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie Bielskiemu Centrum Kultury optymalnych warunków, z punktu widzenia intensywnej działalności, prowadzonej przez tę instytucję w obszarze kultury. Zrealizowanie tego celu zapewnia osiągnięcie celów wnioskodawcy stawianych na poziomie produktu, związanych z szeroko zakrojoną, kompleksową przebudową infrastruktury, pozostającej do dyspozycji BCK – Domu Muzyki i Domu Kultury.

Zrealizowany cel operacyjny, zapewni Bielskiemu Centrum Kultury efektywne osiągnięcie jego celów strategicznych, jakimi są:

 • Intensyfikacja działalności, prowadzonej przez Bielskie Centrum Kultury, przede wszystkim poszerzona oferta kulturalna – bardziej atrakcyjna w porównaniu do obecnej oraz poszerzona o wydarzenia, które w obecnych uwarunkowaniach nie mogą być organizowane,
 • Zwiększone uczestnictwo mieszkańców regionu w kulturze wysokiej – większa liczba osób, uczestnicząca w wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury,
 • Zwiększone zaangażowanie mieszkańców regionu w aktywne kultywowanie jego spuścizny kulturowej, poprzez uczestnictwo w działalności Domu Tańca, przeniesionego dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu do nowej, optymalnej dla niego lokalizacji,
 • Ożywione, bardziej intensywne i wielopłaszczyznowe życie kulturalne regionu, zapewniające zwiększoną satysfakcję mieszkańców z zamieszkiwania na tym obszarze.

Przedmiotowy projekt generuje szereg bezpośrednich efektów ekonomicznych, które podzielić należy na następujące grupy:

 • Efekty natychmiastowe,
 • Długofalowe efekty socjoekonomiczne: społeczne, środowiskowe oraz gospodarcze.

Wśród spodziewanych efektów natychmiastowych, wynikających ze zrealizowanego przez BCK przedsięwzięcia wymienić należy efekty takie jak:

 • Zwiększenie dostępu społeczności regionu do kultury,
 • Podwyższenie jakości regionalnej infrastruktury kultury, udostępnianej przez Bielskie Centrum Kultury,
 • Poprawa warunków organizacji i prowadzenia wydarzeń artystycznychw ramach infrastruktury BCK,
 • Zwiększenie potencjalnych możliwości BCK w zakresie organizacji szczególnych wydarzeń artystycznych, wymagających warunków, jakich obecnie infrastruktura, pozostająca do dyspozycji tej instytucji nie oferuje,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa towarzyszącego wydarzeniom artystycznym, organizowanym przez BCK w Domu Muzyki,
 • Odzyskanie dla regionalnej społeczności obiektu infrastruktury kultury, który w obecnych uwarunkowaniach pozostaje dla niej niedostępny,
 • Podwyższenie walorów estetycznych historycznej zabudowy zabytkowego centrum Bielska-Białej oraz podwyższenie szeroko rozumianej infrastruktury społeczno – kulturalnej już udostępnionej na Górnym Przedmieściu,
 • Przyciągnięcie jeszcze większej, w porównaniu z obecną uwagi mieszkańców regionu do udostępnianej infrastruktury kultury oraz organizowanych w jej obrębie wydarzeń artystycznych,
 • Zapewnienie mieszkańcom regionu szczególnie atrakcyjnej formy realizacji indywidualnych zainteresowań oraz rekreacji kulturalnej.

Osobną grupę efektów stanowią długofalowe oddziaływania – społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Są to efekty będące następstwem, konsekwencją wygenerowania opisanych powyżej efektów natychmiastowych. Wśród najistotniejszych oddziaływań zrealizowanego przedsięwzięcia, z grupy społecznych wymienić należy:

 • Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze – podwyższenie liczby osób uczestniczących w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych, organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury w Domu Muzyki, w porównaniu do stanu obecnego,
 • Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze – podwyższenie liczby osób faktycznie, aktywnie zaangażowanych w kultywowanie istotnych dla regionu oraz kraju elementów spuścizny kulturalnej, poprzez zaangażowanie w działalność Domu Tańca,
 • Zwiększenie popularności kultury wysokiej, jako dziedziny zainteresowania oraz formy realizacji indywidualnych zainteresowań mieszkańców regionu,
 • Zachowanie dla przyszłych pokoleń cennych elementów regionalnego, krajowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • Podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich regionu,
 • Zwiększenie liczebności osób, wśród mieszkańców regionu, które samodzielnie podwyższają swoje kwalifikacje, poprzez np. czytelnictwo, rozwijanie wiedzy o kulturze, sztuce, europejskim dziedzictwie kulturowym,
 • Podniesienie szeroko rozumianej rangi Bielska-Białej jako metropolitarnego ośrodka, oferującego dostęp do usług i infrastruktury kultury niedostępnych w innych, pobliskich lokalizacjach,
 • Ograniczenie liczebności osób, które poświęcają czas i angażują środki finansowe w rozrywkę, zaliczaną do niższego rzędu / mało atrakcyjne, niepożądane formy rozrywki (e-sport, telewizja, alkohol, bierny, bezproduktywny wypoczynek),
 • Ograniczenie patologii w regionie,
 • Zwiększenie odsetka wśród uczniów szkół średnich w regionie, kontynuujących naukę w szkołach wyższych na terenie miasta, regionu i kraju.

Oprócz wymienionych efektów społecznych przedmiotowy projekt wygeneruje także istotną korzyść środowiskową. Jego rezultatem będzie ograniczenie skali energetycznego zapotrzebowania budynku, jakim jest Dom Muzyki w Bielsku-Białej. Osiągnięte to zostanie dzięki wprowadzeniu korzystnych zmian w obrębie instalacji centralnego ogrzewania tego obiektu, a także zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych przegród zewnętrznych (przede wszystkim zachodniej elewacji foyer). Rezultatem tego będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa, w celach związanych z energetycznym zaopatrzeniem Domu Muzyki oraz ograniczenie skali, w jakim w związku z ogrzewaniem wskazanego budynku zanieczyszczane jest środowisko naturalne – przede wszystkim atmosfera.

Osobną grupę stanowią długofalowe efekty, wygenerowane przez projekt   w sferze gospodarczej. Są to niezwykle korzystne dla całego regionu oddziaływania takie, jak zwiększenie szeroko rozumianej turystycznej atrakcyjności Bielska-Białej, prowadzące do:

 • Zwiększenia liczby osób przyjeżdżających do Bielska-Białej i wybierających tę lokalizację jako miejsce pobytu dłuższego, aniżeli jednodniowy,
 • Stymulowania popytu na świadczone na terenie miasta i w jego bezpośredniej okolicy usługi: gastronomiczne, noclegowe oraz pozostałe, adresowane do turystów (transportowe, etc.),
 • Zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących na terenie miasta i w jego okolicy rentowną, dobrze wpisaną w realia gospodarcze działalność w obszarze obsługi ruchu turystycznego,
 • Zwiększenia liczby trwałych, atrakcyjnych, osiągalnych dla mieszkańców regionu oraz pełnowartościowych miejsc pracy, w sektorze obsługi ruchu turystycznego, zapewniających zatrudnionym na nich osobom możliwości w zakresie uzyskiwania satysfakcjonujących dochodów.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   21.328.347,47 zł. brutto
PLANOWANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI 13.977.513,23 zł.
TERMIN REALIZACJI:     2017-2019

              

                                                   

 

 

 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner