Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane: 

  • na podstawie wyrażonej zgody,
  • kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań. Podanie danych może być również dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności. W takim przypadku, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia danej sprawy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są przedstawiane w poszczególnych klauzulach informacyjnych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej reprezentowane przez Dyrektora.
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w zakresie przetwarzania danych osobowych jest administratorem, co oznacza, że określa cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. 

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie: na adres siedziby Administratora lub elektronicznie: sekretariat@bck.bielsko.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Beatę Kózkę. Z Inspektorem można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie: na adres siedziby Administratora lub elektronicznie: iod@bck.bielsko.pl 

Przetwarzanie danych osobowych

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji wyznaczonych zadań. 

Dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia, m.in. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załączniki:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności i pliki cookies

 


 

  Sponsor

Sponsor

Sponsor
 
Partner
 
Partner
 
Partner